Elementy sprawozdania finansowego

Niektóre podmioty gospodarcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego. To właśnie w nim powinny zostać zawarte najważniejsze dane na temat kondycji podmiotu i jego działalności w formie zestawień liczbowych. Warto dowiedzieć się, jakie informacje powinno zawierać zestawienie, aby było rzetelne, wiarygodne i zostało zatwierdzone.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to zestawienie danych liczbowych na temat przedsiębiorstwa. Sporządzane jest ono dla osób i instytucji spoza danej jednostki. Uważa się je za końcowy etap rachunkowości finansowej. Na jego podstawie można stworzyć swoiste podsumowanie lub wyznaczyć kierunek kontynuowania działalności. Sprawozdanie wykonuje się dla danego roku obrachunkowego, zwykle do danego dnia, tzw. dnia bilansowego. Podstawą prawną do sporządzania sprawozdań może być albo Ustawa o rachunkowości, albo Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy, aby dane sprawozdanie zostało zatwierdzone, powinno ono zawierać odpowiednie elementy sprawozdania finansowego. Ponadto powinno ono charakteryzować się odpowiednimi cechami, a dokładniej spełniać odpowiednie kryteria.

Elementy sprawozdania finansowego

Bardzo ważnym celem, jakim należy się kierować podczas sporządzania omawianego dokumentu, jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ, dla którego jest on sporządzany. Jak już wspomniano, by było to możliwe, konieczne jest zawarcie w nim następujących elementów:

  • bilans danego podmiotu gospodarczego, czyli zestawienie aktywów i pasywów,
  • rachunek zysków i strat, który ma na celu ukazanie skuteczności poszczególnych rodzajów działalności oraz ogólnej kondycji przedsiębiorstwa,
  • zestawienie zmian, jakie nastąpiły w kapitale własnym w opisywanym roku obrachunkowym,
  • rachunek przepływów pieniężnych, czyli wskazanie źródła danych środków oraz sposób ich wykorzystania.

Ponadto sprawozdanie finansowe powinno rozpoczynać się odpowiednim wprowadzeniem do sprawozdawczości finansowej, a w razie potrzeby powinny się w nim znaleźć dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kluczowe cechy sprawozdania finansowego

Bardzo ważny jest też sposób sporządzenia sprawozdania finansowego. Jego złożenie możliwe jest tylko wtedy, gdy sprawozdanie jest wiarygodne i rzetelne, zrozumiałe dla osób z niego korzystających, kompletne, możliwe do porównania ze stanem faktycznym i informacjami zawartymi w dokumentach, sporządzone w terminie, a wszystkie dane w nim zawarte ułożone w sposób ciągły i czytelny. Dlatego tak ważnym aspektem właściwego zarządzania finansami jest dobre biuro rachunkowe, które dba o poprawne i kompletne przygotowanie wszystkich dokumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here