Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna, która zaliczała się do ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, jest niczym innym, jak zabezpieczeniem wierzytelności, dzięki któremu można ustawić zabezpieczenie na nieruchomościach, których wartość nie została ustalona. W obecnym porządku prawny, ten typ hipoteki nie ma już zastosowania od dnia 20 lutego 2011r., został on zniesiony na mocy nowelizacji ustawy i księgach wieczystych i hipotece. Ten typ hipotek, aż do chwili zmiany ustawy, był stosowany dosyć często. Do hipotek kaucyjnych, które ustanowione zostały przed wejściem nowelizacji, obecnie zastosowanie mają przepisy wspomnianej wyżej ustawy.

Co pomagała zabezpieczyć hipoteka kaucyjna?

Ten właśnie typ hipoteki, umożliwiał zabezpieczenie dwóch rodzajów wierzytelności, a mianowicie wierzytelności, których wartość nie została odgórnie ustalona, ale które istnieją, albo powstaną w przyszłości, jak również wierzytelności z dokumentów zbywalnych za pomocą pisemnego oświadczenia, które istnieją, bądź prawdopodobne jest, że powstaną w przyszłości. Ten typ hipoteki odnosi się również do roszczeń, które mogą powstać w przyszłości i związane są z hipoteką kaucyjną, ponieważ ustawa nie obejmowała ich hipoteką zwykłą. Do tego typu roszczeń, zaliczyć możemy m.in pożyczki, alimenty, odszkodowania, poręczenia kredytów i innych. Warto wspomnieć również o tym, że za pomocą hipoteki kaucyjnej nie można było zabezpieczyć wierzytelności, które mają oznaczoną wartość, ponieważ tego typu wierzytelności regulowane są przez hipotekę zwykłą. Żeby była mowa o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej, trzeba było ustalić maksymalną sumę, jaką obciążała nieruchomość objęta hipoteką. W wypadku, jeżeli właściciel uiści kwotę, która podlega zabezpieczeniu przez hipotekę kaucyjną, to wtedy wierzytelność ze stosunku prawnego ulega wygaszeniu, co w konsekwencji pociąga za sobą również wygaszenie hipoteki kaucyjnej, która mogła występować, jako hipoteka przymusowa oraz umowna. W wypadku, jeżeli dłużnik spłaci ciążące na nim zobowiązania związane z hipoteką kaucyjną, to ulega ona wygaszeniu. Za pomocą hipoteki kaucyjnej zabezpieczeniu ulegały także odsetki raz koszty postępowania, ale jedynie takie, które nie przekraczały kwoty wskazanej we wpisie hipoteki, a więc maksymalnej kwoty odpowiedzialności. Taki wpis był konieczny, ponieważ bez niego nie byłoby możliwe ustalenie maksymalnej wysokości odpowiedzialności, jeżeli nie doszłoby do oznaczenie kwot, które są należne, w czasie późniejszym. Zawsze to na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia istnienia wierzytelności zabezpieczonej.

Na jakich warunkach ustanawiano hipotekę kaucyjną?

Ten rodzaj hipoteki zawsze ustanawiany był tylko w sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości ustalił maksymalną kwotę, która ma obciążać hipotekę, taka kwota nazywana była sumą odpowiedzialności rzeczowej. Wierzytelność ulegnie wygaszeniu, w wypadku, jeżeli dojdzie do zapłaty całości kwoty zabezpieczonej hipoteką kaucyjną, przez właściciela nieruchomości obciążonej. Możliwa była sytuacja, że hipoteka kaucyjna, ulegnie zamianie na hipotekę zwykłą, a hipoteka zwykła, mogła zostać zamieniona na hipotekę kaucyjną, w wypadku, gdy zostanie złożony do właściwego wydziału ksiąg wieczystych, w formie prawomocnego wyroku sądowego tytuł egzekucyjny, który potwierdza, iż obecny właściciel nieruchomości objętej hipoteką ma obowiązek zaspokojenia wierzyciela, właśnie poprzez egzekucję z nieruchomości. Czym różniła się hipoteka kaucyjna od hipoteki zwykłej? Ten typ hipoteki, zakładał mianowicie, że wierzyciel, który domaga się jej ustanowienia, musiał udowodnić istnienie wierzytelności. W hipotece zwykłej zabezpieczeniu podlegały wierzytelności, których wartość została ustalona. Nie można zapomnieć także o fakcie, że hipoteka kaucyjna była jedynym możliwym sposobem na ustanowienie zabezpieczenia za pomocą zastawu wierzytelności, który to wynikał z dokumentów, które podlegały zbyciu poprzez indos, a więc weksla oraz czeku.

Zmiana, bądź wypowiedzenie hipoteki kaucyjnej

Rodzaj hipoteki, jakim jest hipoteka kaucyjna, znacznie odróżniała się od hipoteki zwykłej, między innymi w kwestii wypowiedzenia wierzytelności. W przypadku hipoteki zwykłej, zastosowanie miały przepisy o wypowiedzeniu wierzytelności hipotecznej, natomiast jeżeli chodzi o hipotekę kaucyjną, to do niej stosuje się ogólne przepisy prawa cywilnego. Jeżeli chodzi o kwestię przelewu wierzytelności, która jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną, to również nie mają tutaj zastosowania przepisy o wypowiedzeniu wierzytelności hipotecznej, a wspomniane wyżej ogólne przepisy prawa cywilnego. W wypadku, jeżeli z wierzytelnością, przeniesieniu ulega także hipoteka, to aby przelew był ważny, konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Jak stanowi prawo, można zamienić hipotekę kaucyjną, na hipotekę zwykłą, w sytuacji takiej zastosowanie będą miały przepisy o zmianie treści hipoteki, jednakże w takiej sytuacji, zmiana nie ma wpływu na obszar zabezpieczenia odsetek wraz z kosztami postępowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here