Cele i zadania edukacji regionalnej.

Wszystkie szkoły, na każdym etapie nauki, przekazują uczniom dostosowaną do wieku oraz możliwości wiedzę, która przydatna będzie w przyszłym życiu, a także taką, dzięki, której uczniowie mogą poznać dawne dzieje i ważne wydarzenia związane z naszym krajem, a także całym światem. Przedmioty szkolne podzielone są na bloki takie jak humanistyczny oraz dziedziny o charakterze ścisłym. Wiedza i wiadomości przekazywane są przez odpowiednio wykształconą kadrę, które specjalizuje się w danym dla siebie zakresie umiejętności.
Jednym z działów nauczania szkolnego jest edukacja regionalna.
Jest to dział, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy odnoszącej się do mniejszych społeczności takich jak województwo, miasto czy gmina. Wpajanie młodzieży charakterystycznych dla regionu tradycji i kultury.
Edukacja regionalna to kształtowanie tożsamości młodego człowieka, wpajanie w niego świadomej przynależności do danego środowiska. Przekazywanie wartości odnoszących się do historii i działań podejmowanych przez dany rejon. Edukacja ta prowadzona jest dla każdego regionu indywidualnie. Uczniowie poznają tajniki, przeszłość, wracają do korzeni swojej „małej ojczyzny”. Treści te są uzupełnieniem podstawowego programu nauczania. Mogą być one zastępstwem innych wiadomości obowiązujących lub występować w charakterze dobrowolnym i dodatkowym, przekazywanym, jako dopełniający i nadprogramowy zbór wiedzy.
Treści nauczania związane z kształtowaniem tożsamości regionalnej to przede wszystkim: wpajanie uczniom wiadomości związanych z miejscem zamieszkania, zróżnicowaniem krajobrazowym pomiędzy regionem, w którym żyje, a innymi obszarami, przekazanie historii oraz związanych z nią tradycji i kultury, którą należy pielęgnować z pokolenia na pokolenie.
Treści te podzielone są na etapy, które są odpowiednio dostosowane do rodzaju nauczania. Pierwszym etapem kształcenia jest nabywanie wiedzy i wiadomości w przedszkolu. Dzieci uczą się imion, nazwisk osób z najbliższej rodziny, wiedzą gdzie oni pracują i czym się zajmują na co dzień, znają nazwę swojego miasta oraz największe jego zabytki i charakterystyczne pomniki kultury, sztuki i natury.
Kolejnym szczeblem nauki są informacje przekazywane w szkole podstawowej. Na tym etapie powinna zostać wykształcona u młodego człowieka świadomość przynależności do danego regionu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, formułowanie postawy obywatelskiej.
Uczeń kończący naukę wczesnoszkolną powinien znać informacje dotyczące Polski oraz najbliższego terenu. Znać ważne postacie i wydarzenia związane z ojczyzną, rozumieć prawa i obowiązki społeczeństwa, znać symbole narodowe oraz regionalne swojej miejscowości, uczestniczyć w imprezach organizowanych przez lokalną społeczność. W trakcje nauki regionalnej w klasach I -III nauczyciele powinni zadbać szczególnie o edukację muzyczną, przyrodniczą oraz plastyczną. Uczniowie powinni zostać zapoznani z melodiami charakterystycznymi dla Polski jak i danego regionu, a także najważniejszymi tańcami i figurami, jakie są przypisane do kultury Polskiej.
Kolejny etap nauczania przygotowuje do poznania wiedzy z zakresu historii i umiejętności związanych z językiem narodowym i regionalnym. Uczeń poznaje dzieła ważne w kulturze polskiej, uczy się języka polskiego, którym obecnie posługują się obywatele, a także wyrażeń, jakie używane były w przeszłości.
Przyglądając się podstawie programowej, w której dokładnie określone i opisane są treści, jakie muszą zostać przekazane młodemu człowiekowi, można zauważyć, że edukacja regionalna ściśle skorelowana jest z dziedzinami takimi jak język polski, historia, przyroda, muzyka, plastyka. Treści, wiadomości i umiejętności są przekazywane uczniom nie tylko w popularnie przyjętym systemie klasowy lecz organizowane są różnego rodzaju wycieczki, szkolenia, konkursy, spotkania edukacyjne, itp.
Głównymi celami edukacji regionalnej są: poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski oraz najbliższego regionu, kształtowanie postawy obywatelskiej oraz przynależności regionalnej, podkreślanie i rozwijanie wartości rodzinnych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz regionu, kształtowanie więzi emocjonalnej w stosunku do Polski oraz swojej „małej ojczyzny”.
Środkami nauczania, jakie wykorzystywane są do przekazania wiedzy i umiejętności są m.in.: tworzenie i prezentowanie różnego rodzaju gazetek, wystaw, artykułów, organizowanie zajęć aktywizujących uczniów i pozwalających im lepiej zapoznać się z kulturą i tradycjami regionu, stwarzanie uczniom warunków do grupowego oraz indywidualnego zdobywania i wykorzystywania poznanych wiadomości, organizowanie różnego rodzaju konkursów, quizów, zabaw, w których uczeń może aktywnie uczestniczyć.
Dzięki edukacji regionalnej młodzi obywatele poznają historię, kulturę i tradycje związane z ojczyzną oraz swoim regionem. Mogą przekazywać je z pokolenia na pokolenie, stwarzając dzięki temu ciągłość historii narodu i najbliższego otoczenia. Poprzez zdobywanie specyficznej wiedzy każdy człowiek kształtuje swój charakter, odkrywa własną tożsamość oraz buduje swoją postawę wobec społeczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here