Naliczanie emerytury

Naliczanie emerytury przez ZUS często bywa powodem frustracji pracowników, którzy kończą już swój pracowniczy etap życia. Rozbieżności te wynikają z niezrozumienia przepisów dotyczących jak wygląda naliczanie emerytury. Wypracowanie określonego stażu pracy lub ukończenie odpowiedniego wieku uprawnia ubezpieczonych do przejścia na emeryturę. Naliczanie emerytury uzależnione jest od wielu czynników. Istotne są nie tylko dowody w sprawie, ale również data urodzenia ubezpieczonego, moment wystąpienia z wnioskiem o świadczenie i nabycia uprawnień. Nie bez znaczenia jest również sposób w jaki następuje naliczanie emerytury, tj. na tzw. starych, nowych lub też mieszanych zasadach.W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku naliczanie emerytury jest po spełnieniu warunków określonych w art. 27, 27 a lub 28 ustawy emerytalnej. Oprócz ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, muszą oni z reguły legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym. Natomiast naliczanie emerytury odbywa się na tzw. starych zasadach, określonych w art. 53 ustawy emerytalnej. Urodzeni po 31 grudnia 1948 roku dla celów uzyskania prawa do powszechnej emerytury i naliczenie emerytury odbywa się tak, że muszą ukończyć wymagany przepisami wiek. Długość udokumentowanego okresu ubezpieczenia nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, choć przekłada się odpowiednio (a w zasadzie wartość odprowadzanych w tym czasie składek) na naliczenie emerytury, obliczanej na tzw. nowych zasadach, określonych w art. 26 ustawy emerytalnej. Dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., kończących wiek uprawniający do emerytury w latach 2009-2014, przewidziana jest naliczanie emerytury w wysokości ustalanej na tzw. mieszanych zasadach, a więc częściowo po staremu i częściowo po nowemu, w odpowiednich proporcjach zmieniających się co roku na korzyść nowych reguł. Naliczanie emerytury obliczanej na starych zasadach określone jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne, według przepisów prawa polskiego. Z  okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez ubezpieczonego i stanowiącego podstawę na naliczanie emerytury z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie lub naliczanie emerytury z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W przypadku gdy nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym jako naliczanie emerytury za podstawę przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Prawidłowe naliczanie emerytury obejmuje również inne składniki przysługujące ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym, tj. m.in. kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku, świadczenia lub dodatku wyrównawczego, a także zasiłków dla bezrobotnych. W celu naliczenia emerytury ZUS:
1) oblicza sumę kwot podstaw wymiaru składek i pozostałych uwzględnianych kwot, w okresie każdego roku z wybranych lat kalendarzowych będących podstawą naliczenia emerytury,
2) oblicza stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu,
3) oblicza średnią arytmetyczną tych procentów, stanowiącą wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury, który podlega ograniczeniu do 250%,
4) mnoży przez ten (ograniczony) wskaźnik kwotę bazową.
Jak więc widać naliczanie emerytury przez ZUS jest skomplikowane i dlatego też bardzo często przyszli emeryci są zaskakiwani niskimi prognozami otrzymywanych świadczeń. Bardziej przejrzyste jest naliczanie emerytury w służbach mundurowych, którzy swoje składki emerytalne odkładają w ZER. Naliczanie emerytury policyjnej po osiągnięciu stażu bazowego 15 lub 25 lat, za każdy następny przepracowany rok przysługuje dodatkowo 2,6 procenta. Dodatkowym atutem jest fakt, że naliczanie emerytury mundurowej odbywa się na podstawie kwoty bazowej z ostatniej pensji funkcjonariusza. W efekcie takie naliczanie emerytury powoduje, że średnie świadczenie funkcjonariuszy jest wyższe od pracowników objętych ubezpieczeniem w ZUS. Przedstawione dane przybliżające naliczanie emerytury w Polsce ukazuje skomplikowany i zróżnicowany system. Pracownicy otrzymujący prognozy świadczeń z niepokojem obserwują spadkową wartość przyszłych składek. Naliczanie emerytury wywołuje frustrację i coraz większe zainteresowanie dodatkowymi ubezpieczeniami. Naliczanie emerytury w przedstawiony powyżej systemowy sposób powoduje, że z roku na rok realne świadczenia Polaków będą niższe i nie będą w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb Polaków. Można jedynie pozazdrościć w jaki sposób wygląda naliczanie emerytury w innych krajach min. w Niemczech czy też w Grecji. To właśnie te porównania powodują, że naliczanie emerytury wyzwala w kraju coraz więcej emocji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here