Nauczyciel na studiach podyplomowych

Struktura szkolnictwa wyższego w Polsce opiera się zasadniczo na organizacji kształcenia na trzech poziomach. Do rozpoczęcia nauki w szkole wyższej uprawnia posiadanie świadectwa maturalnego, a dokładnie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Pierwszym szczeblem edukacji na poziomie wyższym są studia stopnia pierwszego. Najczęściej spotykanymi studiami tego szczebla są licencjaty oraz studia inżynierskie. Studia licencjackie trwają trzy lata, a ich absolwenci po obronie pracy dyplomowej otrzymują tytuł licencjata. Inny typ studiów pierwszego stopnia – studia inżynierskie trwają o jeden semestr dłużej, a ich absolwenci zostają inżynierami.

Każde studia pierwszego stopnia w swoim programie i sposobie organizacji zajęć dydaktycznych stawiają na praktykę. Zajęć teoretycznych z przedmiotów kierunkowych jest nie więcej jak 35% – reszta to ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, praktyki terenowe, gdzie nabytą wiedzę teoretyczną stosuje się w nowych sytuacjach poznawczych. Umiejętność łączenia teorii z praktyką jest jedną z najtrudniejszych do opanowania kompetencji kluczowych i jest podstawowym warunkiem nabycia wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia stopnia pierwszego nazywa się również studiami zawodowymi, a poziom wykształcenia po tych studiach określany jest jako wykształcenie wyższe zawodowe.
Posiadanie stopnia pierwszego wykształcenia daje prawo do wstępu na uczelnie organizujące naukę na poziomie studiów wyższych magisterskich. Studia magisterskie trwają z reguły cztery semestry i kończą się w dniu obrony pracy magisterskiej. Aby uzyskać wykształcenie magisterskie nie trzeba kończyć najpierw studiów pierwszego stopnia. Można po maturze zdecydować się na studia jednolite magisterskie, czyli takie bez podziału na dwa odrębne etapy. Studia magisterskie trwają pięć lat, a na niektórych kierunkach technicznych pięć i pół roku. Najdłużej studiują przyszli lekarze, dentyści, weterynarze – sześć lat a po studiach długi okres stażu zawodowego.

Do wykonywania większości zawodów ludziom wystarcza ukończenie jednego kierunku studiów. Czasem jednak okazuje się, że zmiany organizacyjne w firmie, zmiany przepisów prawnych wymuszają konieczność uzyskania dodatkowych kwalifikacji lub uzupełnienia posiadanych. W takim celu nie trzeba kończyć nowych, pełnych studiów pierwszego czy drugiego stopnia, a jedynie studia podyplomowe.

Studia podyplomowe nie zmieniają stopnia posiadanego wykształcenia. Dla przykładu osoba posiadająca licencjat z języka polskiego, która ukończy studia podyplomowe z zakresu terapii sensorycznej nadal będzie miała tytuł licencjata filologii polskiej oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii sensorycznych. Studiów podyplomowych można skończyć nieskończenie wiele – ile sił, czasu, pieniędzy wystarczy.
Są grupy zawodowe dla których studia podyplomowe są niezwykle ważne do utrzymania właściwego poziomu kompetencji zawodowych. Takim zawodem sztandarowym jest profesja nauczyciela. Studia podyplomowe dla nauczycieli stanowią największy odsetek wszystkich ofert studiów tego rodzaju przedstawianych co rok przez uczelnie. Nie jest to oferta skromna – na studiach podyplomowych w Polsce kształci się co rok prawie 180 tysięcy osób.

Nauczyciele podejmują studia podyplomowe z kilku powodów. Najważniejszym jest zagrożenie utratą pracy. W dobie kolejnych reform systemu oświaty, zmian wprowadzanych w prawie oświatowym czy tych dotyczących kwalifikacji kierunkowych i pedagogicznych wymaganych od nauczycieli studia podyplomowe to najszybszy sposób na uratowanie swojego stanowiska albo zdobycie możliwości zatrudnienia na innym. Studia podyplomowe trwają dwa – cztery semestry i są organizowane w systemie niestacjonarnym.

Zjazdy na uczelni odbywają się co dwa – trzy tygodnie w weekendy. Problemem jest często wysokość czesnego. Jeśli jednak są to studia podyplomowe dla nauczycieli, to często korzystają oni ze zwolnienia opłat dzięki systemowi wspomagania kształcenia nauczycieli, który działa w każdej placówce oświatowej. Dyrektor placówki w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego ma za zadanie określać potrzeby placówki w zakresie zatrudnienia nauczycieli w perspektywie rocznej oraz dłuższej wieloletniej. Jeśli w szkole brakuje specjalistów w określonej dziedzinie, to wpisuje się tę dziedzinę na listę kierunków priorytetowych. Podjęcie przez nauczyciela studiów na takim priorytetowym kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania na studia. W tej chwili większość szkół musi zatrudnić doradców zawodowych i doradztwo zawodowe jest na listach priorytetów kształcenia. Uczelnie dostosowały ofertę do potrzeb rynku i nauczyciele tłumnie ruszyli na podyplomówki z doradztwa, a szkoły za to płacą ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe.

Nauczyciele chętnie kształcą się na studiach podyplomowych aby uzupełnić, unowocześnić posiadaną wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii. Od czasów ukończenie studiów dzieli ich dwadzieścia albo więcej lat, a postęp nauki jest tak znaczący, że wiedza sprzed ćwierć wieku nie ma już zastosowania w wielu dziedzinach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here