Umowa o dzieło - zalety i wady

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która zawierana jest między zlecającym a zleceniobiorcą. Co w takim razie odróżnia ją od umowy zlecenie? Wspomniane ,,dzieło”. Zleceniobiorca deklaruje się, iż wykona ,,dzieło”, czyli określoną pracę, która da namacalny efekt (na przykład obraz, szalik, pomalowanie ścian w mieszkaniu, czy projekt instalacji). Konkretnym efektem nie musi być rzecz materialna, ponieważ jako dzieło można rozumieć pisanie tekstów, projektowanie domów, czy oprogramowanie. Umowę o dzieło reguluje Kodeks Cywilny. Wykonujący zlecenie rozliczany jest za końcowy rezultat działań, czy przyniosły efekt, którego wymagał zlecający. Co ważne, takiej umowy nie można wypowiedzieć. Jedyną drogą do uchylenia się od wykonania określonej pracy jest odstąpienie od wykonania zlecenia, ale tylko w określonych przypadkach.
Poza nastawieniem na efekt umowa o dzieło ma również najniższe koszty zatrudnienia (to jest koszty ponoszone przez pracodawcę/zlecającego). Powodem tego jest to, iż nie jest obowiązkowe opłacanie ubezpieczeń wymaganych dla umowy o pracę. Umowa o dzieło składki ZUS – nie jest obowiązkowe opłacanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Składki na wyżej wymienione ubezpieczenia są nie tylko nieobowiązkowe, ale również nie ma możliwości odkładania ich dobrowolnie. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy firma zawrze taką umowę z własnym pracownikiem. Wtedy ZUS obejmuje pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami, takimi jak: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, emerytalne, rentowe.
Jak wygląda to od strony przyjmującego zlecenie na dzieło?
Wykonawca dzieła ma jasno określony rezultat swojego działania. Dopiero po jego osiągnięciu dostaje uzgodnioną w umowie zapłatę za wykonanie dzieła. Wykonawca zyskuje pewną dowolność w sposobie realizacji celu. Nie jest również określony czas oraz miejsce (chyba, że wymaga tego specyfika) wykonania przedmiotu umowy. Dodatkowo zazwyczaj nie zobowiązuje się do niczego ponad wykonanie dzieła. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, może wyznaczyć inną osobę do wykonania określonego dzieła. Wykonuje swoją pracę bez nadzoru kierownictwa. Jeśli chodzi o kwestie finansowe – otrzymuje najwyższą kwotę ,,do ręki” (netto) w porównaniu do umowy o pracę, czy umowy zlecenie. Wynika to z braku opłacania składek społecznych oraz zdrowotnych. Więcej pieniędzy trafia ,,do kieszeni” wykonującego dzieło. Jest to z całą pewnością dobra forma zarobku dla osób, które mają umowę o pracę w innej firmie i z tego tytułu posiadają ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Niestety w przypadku wypadku przy pracy wykonujący zlecenie nie może ubiegać się o wypłatę świadczenia wypadkowego, czy chorobowego. Stąd, nie może skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego (popularnie nazywanego L4). Warto zauważyć, iż przez brak opłacania składki rentowej w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może on liczyć na rentę. Przez nieodprowadzanie składek emerytalnych może on nie uzyskać w przyszłości wyższej emerytury. Praca na umowie o dzieło nie liczy się również do lat pracy, przez co osoby wchodzące dopiero na rynek pracy nie wypracują lat koniecznych do wyższego wymiaru urlopu w przyszłości. Płatny urlop tak jak zwolnienie lekarskie nie funkcjonują w umowie o dzieło. Opcja takiej umowy jest również dobra dla uczniów czy studentów, którzy chcą dorobić. Niestety, poza szeregiem zalet dla przyjmującego zlecenie jest również długa lista wad. Wykonawca w pełni, całym majątkiem odpowiada za wykonanie zlecenia – w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli podczas wykonywania dzieła wystąpią problemy, dodatkowe koszty przyjmujący zlecenie nie może wymagać zwiększenia zapłaty. Z powodu zakwalifikowania umowy o dzieło jako cywilnoprawnej nie mają zastosowania tutaj przepisy z kodeksu pracy, o których wspomniano wcześniej (na przykład prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego, świadczeń na czas urlopu macierzyńskiego, choroby). Nie musi być zachowany 40 godzinny tryb pracy. Umowa ta nie posiada regulacji takich jak umowa o pracę.
Umowa o dzieło dla zlecającego niesie szereg zalet. Przede wszystkim to niskie koszty zatrudnienia spowodowane brakiem obowiązku opłacania składek społecznych i zdrowotnych (oprócz przypadku, gdy zawarta jest ona z którym pozostaje w stosunku pracy lub na rzecz pracodawcy). Dzięki temu, iż w przypadku umów cywilnoprawnych nie stosuje się kodeksu pracy zlecający ma mniej obowiązków względem wykonawcy dzieła. Urlop, dbanie o zachowanie odpowiedniego czasu pracy pozostaje poza zakresem obowiązków zlecającego. Warto podkreślić, iż może on odstąpić od umowy w każdej chwili (od określonego wynagrodzenia odejmując to, co wykonawca zaoszczędził przez niedokończenie dzieła).
Umowa o dzieło jest umową, która powinna być zawierana tylko wtedy, gdy faktycznie posiadamy do tego przesłanki, to znaczy wymagamy osiągnięcie określonego celu działań. Dzięki braku składek zdrowotnych i społecznych do ZUSu taka umowa jest dobra dla zlecających (niskie koszty zatrudnienia) oraz wykonujących dzieło.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here