Podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracowników

Zatrudniając pracowników musisz mieć świadomość jakie obowiązki masz względem nich jako pracodawca. Nie chodzi tu tylko o terminowe wypłacanie pensji, czy odprowadzenie składek ubezpieczeniowych. Według ustawy  musisz swoim pracownikom zapewnić między innymi właściwie zorganizowane stanowisko pracy, czy też przeciwdziałać dyskryminacji w firmie. Jakie dokładnie obowiązki nakłada na pracodawcę Kodeks pracy?

Regularne wypłacanie pensji i składek ubezpieczeniowych

Zacznijmy od najważniejszych, czyli terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia. Kodeks pracy określa, że wynagrodzenie powinno być płatne do 10 miesiąca z dołu, zaś regulamin pracy może wskazać inny termin, jednak nie później niż w terminie wskazanym wcześniej. Również obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzanie składek na ubezpieczeniowych, między innymi:

 • emerytalnych,
 • rentowych,
 • chorobowych,
 • ubezpieczenia wypadkowego,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

W odprowadzaniu składek i pilnowaniu wszelkich terminów, mogą Ci pomóc systemy kadrowe i płacowe

Do Twoich obowiązków jako pracodawcy należy również:

 • skierowanie pracownika oraz pokrycie kosztów lekarskich badań wstępnych, okresowych i uzupełniających,
 • wydanie świadectwa w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, oczywiście jeżeli nie zamierzasz nawiązać nowej lub kontynuować starej współpracy,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych Twoich pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, co z punktu widzenia pracownika ma istotne znaczenia mając na uwadze świadczenie emerytalne i rentowe.

Organizacja miejsca pracy i kształcenie pracowników

Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że zatrudniając pracownika musi mu zapewnić odpowiednie warunki pracy. Według Kodeksu pracy więc Ty lub Twój współpracownik musicie:

 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym regulacje szczegółowe określają, że szkolenia te można podzielić na wstępne i przypominające, które muszą się odbyć po upływie wskazanego okresu od poprzedniego szkolenia,
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, może się to również odbywać przez organizację szkoleń związanych z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, czy co raz popularniejsze ostatnio szkolenia językowe w ramach godzin pracy.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Wiele mówi się o dyskryminacji pracowników np. z powodu  płci, pochodzenia, orientacji seksualnej. Co ciekawe, każda taka sytuacja jest łamaniem Kodeksu pracy, który zakłada, że pracodawca musi:

 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • udostępniać tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Oczywiście masz również obowiązek przeciwdziałać mobbingowi.

Jak widać jako pracodawca masz wiele obowiązków, jednak stosując się do tych wszystkich zasad Kodeksu prawnego stworzysz zgrany zespół pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here